உ சிவமயம் அருவமும் உருவும் ஆகி அனாதியாய்ப் பலவா யொன்றாய்ப்பிரமமாய் நின்ற சோதிப் பிழம்பதோர் மேனி யாகக்கருணைகூர் முகங்கள் ஆறும் கரங்கள்பன் னிரண்டும் கொண்டேஒருதிரு முருகன் வந்தாங்கு உதித்தனன் உலகம் உய்ய
   
  அருள்மிகு கதிர்வேலாயுத சுவாமி ஆலயம்
  திருவிழா படங்கள்
 


 
அலங்காரத்திருவிழா
'ahNkh jpafy; tpAnkk; kwpTk; 
jhNk ngwNt ytu;ju; jjdhw; 
  g+Nkd; kay;Ngh awnka;g; Gzu;tPu;
   ehNk eltP uPdpNa" -
fe;ju; mDg+jp

thiruvilappadamkal
 


skanthasasdi thiruvila

vininayakar sathurthi poosai

manavalakkolathiruvila manavalakkolathiruvila 30 Photos | Updated 1 months ago
puthuvaruda padmkal puthuvaruda padmkal 36 Photos | Updated 1 months ago
alankarathiruvila alankarathiruvila 58 Photos | Updated 5 days ago
3 m thiruvila 3 m thiruvila 31 Photos | Updated 6 days ago
4 m thiruvila 4 m thiruvila 19 Photos | Updated 6 days ago
5 m thiruvila 5 m thiruvila 23 Photos | Updated 6 days ago
mampalaththiruvila mampalaththiruvila 32 Photos | Updated 5 days ago
தேர்த்திருவிழா தேர்த்திருவிழா 50 Photos | Updated 3 days ago
வைரவர் பூசை வைரவர் பூசை 45 Photos | Updated 85 minutes ago
சபறத்திருவிழா சபறத்திருவிழா 41 Photos | Updated 41 minutes ago
 
  
 
 
   
 
இறவாத இன்ப அன்பு வேண்டிப்பின் வேண்டு கின்ர் பிறவாமை வேண்டும், மீண்டும் பிறப்புண்டேல் உன்னை என்றும் மறவாமை வேண்டும்
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free