உ சிவமயம் அருவமும் உருவும் ஆகி அனாதியாய்ப் பலவா யொன்றாய்ப்பிரமமாய் நின்ற சோதிப் பிழம்பதோர் மேனி யாகக்கருணைகூர் முகங்கள் ஆறும் கரங்கள்பன் னிரண்டும் கொண்டேஒருதிரு முருகன் வந்தாங்கு உதித்தனன் உலகம் உய்ய
   
  அருள்மிகு கதிர்வேலாயுத சுவாமி ஆலயம்
  தேவாரம்
 
paN rAga Play Download Size
n^attapAdai n^Attai

Download MP3 (324K)
kolli n^avarOs

Download MP3 (380K)
in^dhaLam n^Adhan^AmakriyA

Download MP3 (301K)
kurinychi arikAmbhOdhi

Download MP3 (311K)
chen^thuruththi madhyamAvadhi

Download MP3 (364K)
yAzmUri atAnA

Download MP3 (730K)
thiruk kuRun^thokai mAyA mALava gauLai

Download MP3 (341K)
thirun^Erichai n^avarOs

Download MP3 (393K)
thiruviruththam bhairavi, shaN^karAbharaNam

Download MP3 (161K)
thiruth thANdakam ari kAmbhOdhi

Download MP3 (283K)
chIkAmaram n^Adhan^Amak kriyA

Download MP3 (380K)
n^atta rAkam pan^dhuvarALi

Download MP3 (187K)
thakkarAkam kAmbOdhi

Download MP3 (266K)
pazan^thakkarAkam sudhdha sAvEri

Download MP3 (603K)
pazam panychuram shaN^karAparaNam

Download MP3 (252K)
thakkEsi kAmbhOdhi

Download MP3 (331K)
chevvazi yadhukula kAmbhOdhi

Download MP3 (448K)
piyan^dhaik kAn^dhAram n^avarOs

Download MP3 (441K)
kAn^dhAram n^avarOs

Download MP3 (423K)
kAn^dhAra panychamam kEdhAra gauLai

Download MP3 (200K)
kollik kauvAnam n^avarOs

Download MP3 (426K)
kausikam bhairavi

Download MP3 (278K)
panychamam Akiri

Download MP3 (327K)
sAdhAri pan^dhuvarALi

Download MP3 (478K)
puRan^Irmai bhUpALam

Download MP3 (233K)
an^dhALik kuRinychi sAmA

Download MP3 (277K)
mEkarAkak kuRinychi n^IlAmpari

Download MP3 (380K)
viyAzak kuRinychi saurAshtram

Download MP3 (308K)
Mohanam

Download MP3 (320K) 
   
 
இறவாத இன்ப அன்பு வேண்டிப்பின் வேண்டு கின்ர் பிறவாமை வேண்டும், மீண்டும் பிறப்புண்டேல் உன்னை என்றும் மறவாமை வேண்டும்
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free